Pages

Categories

Szukaj

Urząd Gminy w Skrzyszowie informuje, że w bieżącym roku zmieniły  się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługujących pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z dniem 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z art. 70b ust.11 ustawy o systemie oświaty stanowi  pomoc de minimis. Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odpowiednimi  przepisami.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca  zobowiązany jest dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczeniapotwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
 • kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub do KRS-u
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  (wzór formularza i instrukcja wypełniania w załączniku)
 • sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (kserokopie wraz z oryginałami do wglądu).
 • W przypadku przedsiębiorców dla których nie stosuje się przepisów o rachunkowości także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację przedsiębiorcy za okres ostatnich 3 lat obrotowych.
 • Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników mają obowiązek zawiadamiać Wójta Gminy Skrzyszów  o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałymi na terenie gminy Skrzyszów.

Załączniki:

1) Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego. …

2) Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika …

3) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wzór …

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – instrukcja …

5) Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis …

6) Oświadczenie iż przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. …